Algemene Voorwaarden: 

  

Inhoudsopgave: 

Artikel   1 - Definities 

Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer 

Artikel   3 - Toepasselijkheid 

Artikel   4 - Het aanbod 

Artikel   5 - De overeenkomst 

Artikel   6 - Herroepingsrecht 

Artikel   7 - Kosten in geval van herroeping 

Artikel   8 - Uitsluiting herroepingsrecht 

Artikel   9 - De prijs 

Artikel 10 - Conformiteit en garantie 

Artikel 11 - Levering en uitvoering 

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging 

Artikel 13 - Betaling 

Artikel 14 - Klachtenregeling 

Artikel 15 - Geschillen 

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen 

 

 

 

 

Artikel  1 - Definities

 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument:de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

Dag: kalenderdag;

Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm  geproduceerd en geleverd worden;

Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Stichting Webshop Keurmerk en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de kippenrenspecialist en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;

 

 

Artikel   2 -  Identiteit van de ondernemer

 

Naam ondernemer: Kippenrenspecialist

Vestigingsadres: Wyldpead oast 29, 9287VN Twijzelerheide, Nederland.

Telefoonnummer: 0641481140

We zijn telefonisch bereikbaar op: Maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 17.00 en zaterdags tussen 8.00 uur en 12.00 uur.

E-mailadres: r.land@kippenrenspecialist.nl

KvK-nummer: 52555100

BTW-nummer: NL001523929B27

 

Artikel   3 - Toepasselijkheid

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Kippenrenspecialist en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen de kippenrenspecialist en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de kippenrenspecialist voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de kippenrenspecialist zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

 

Artikel   4 - Het aanbod 

 

Wij werken met hout, hout is een natuurproduct, het kan voorkomen dat er noesten, scheurtjes en/of andere onregelmatigheden in voorkomen of door weersomstandigheden gaan optreden. Ook kunnen door weersomstandigheden houten delen gaan uitzetten of gaan wijken. Hiervoor nemen wij geen verantwoording. Ook zijn de maten die vermeld worden circa maten die altijd iets kunnen afwijken en waar u achteraf geen aanspraak op kan doen. 

 

Artikel   5 - De overeenkomst 

 

De bestelling wordt geplaatst via de bestelpagina op de website via de e-mail of telefonisch. Als u via de website besteld, dient u het bestelformulier volledig en op waarheid in te vullen. Met het verzenden van het bestelformulier plaatst u uw bestelling . Op dat moment gaat u ook akkoord met de algemene voorwaarden. Ook als u per mail of telefonisch besteld gaat u op dat moment akkoord met de algemene voorwaarden. Bestellen van artikelen geschiedt op basis van risico van de koper. Wij zijn niet aansprakelijk voor het foutief bestellen van verkeerde producten. Na het verstrekken van deze zichttermijn wordt de koopovereenkomst een feit. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door de kippenrenspecialist.nl. Zij is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt de kippenrenspecialist.nl dit mee binnen twee werkdagen na ontvangst van de bestelling. 

 

Artikel   6 - Herroepingsrecht 

 

Bij de bestelling van diensten of producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen, ingaande op de dag van bestellen van het product.(alleen van toepassing op consumenten).

 

Artikel   7 - Kosten in geval van herroeping 

 

De kosten van de retourzending zijn altijd voor rekening van de klant. De verzend/bezorgkosten voor de eventueel ongefrankeerde zending worden op het te crediteren bedrag ingehouden. U ontvangt een bevestiging per e-mail zodra wij uw zending hebben ontvangen en afgehandeld. De restitutie van het volledige orderbedrag minus de berekende verzend/bezorgkosten ontvangt u uiterlijk binnen 14 dagen na de bevestiging van ontvangst van uw bestelling door de kippenspecialist. 

Retourartikelen worden alleen geaccepteerd in onbeschadigde staat en in de originele verpakking. Ze moeten in dezelfde conditie verkeren en mogen niet gebruikt zijn. Voor sommige producten geldt dat deze niet uitgepakt hoeven te worden om te beoordelen of ze naar uw wens voldoen. Indien dit het geval is dient u de verpakking intact te laten. 

 

Artikel   8 - Uitsluiting herroepingsrecht 

 

Indien producten reeds door uzelf gemonteerd zijn geweest, worden deze niet retour genomen. 

Speciaal bestelde artikelen of artikelen die op klanten wens worden gemaakt of gewijzigd worden niet retour genomen. 

 

Artikel   9 - De prijs 

 

Alle vermelde prijzen op de kippenrenspecialist.nl zijn uitgedrukt in euro’s, inclusief omzetbelasting (BTW). Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen. Gewijzigde prijzen hebben geen invloed op lopende orders. Tenzij wettelijke maatregelen aanleiding geven tot verhoging. De kippenrenspecialist is niet gebonden aan haar aanbod indien er sprake is van een tikfout in haar website, waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. 

 

Artikel 10 - Conformiteit en garantie 

 

De kippenrenspecialist.nl staat ervoor in dat de geleverde artikelen deugdelijk zijn en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties. Uitzondering hierop vormen eventuele geringe kleurverschillen t.o.v. de getoonde foto`s. 

Aangezien de meeste producten natuur producten zijn, kunnen er altijd afwijkingen zijn. 

Wij werken met hout, hout is een natuurproduct, het kan voorkomen dat er noesten en/of andere onregelmatigheden in voorkomen of door weersomstandigheden gaan optreden. Hiervoor nemen wij geen verantwoording en kunt u ook geen aanspraak op maken. Ook zijn de maten die vermeld worden circa maten die altijd iets kunnen afwijken en waar u achteraf geen aanspraak op kan doen. De kosten van reparaties die buiten de garantie vallen en de daarbij komende verzend/bezorgkosten zijn ook altijd voor rekening van de klant. Eventuele arbeid en reiskosten voor het vervangen van onderdelen of andere zaken, vallen niet onder de garantie en worden niet door de kippenrenspecialist.nl vergoed.  De kippenrenspecialist.nl bepaalt de wijze van repareren en/of verzenden. De kippenrenspecialist.nl kent een reparatie termijn van gemiddeld drie weken. Als de kippenrenspecialist.nl besluit tot vervanging en u een geheel nieuw artikel aanbiedt, dient u binnen zes maanden een nieuwe keuze te maken. Doormiddel van een e-mail zult u op de hoogte worden gebracht van de te volgen klachtenprocedure. De genoemde garantie geldt niet indien het gebrek is ontstaan als gevolg van onzorgvuldig gebruik. Of wanneer (zonder schriftelijke toestemming van kippenrenspecialist.nl) u of derden wijzigingen hebben aangebracht of hebben geprobeerd aan te brengen, door verwaarlozing, of het gekochte hebben gebruikt voor zaken waarvoor het product niet bedoeld is, ander aanmerkelijke schuld van de koper of normale slijtage. Kippenrenspecialist.nl verschaft u een aankoopbewijs wat tevens uw garantiebewijs is. Kippenrenspecialist.nl is niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect, die na de levering, door welke oorzaak dan ook, ontstaan is aan u of uw gezinsleden, aan uw zaken, aan derden of aan zaken van derden. Indien vast komt te staan dat de kippenrenspecialist.nl toch aansprakelijk zou zijn voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid maximaal het netto factuur bedrag (factuurwaarde min de BTW, eventuele andere overheidsheffingen en overige netto prijs verhogende factoren, zoals vervoerskosten) van de bestelling. 

Kippenrenspecialist.nl is niet aansprakelijk voor (gevolg) schade die eventueel voortkomt uit bestelde producten. Om gebruik te maken van de service en garantie moet u altijd beschikken over de originele aankoopfactuur. 

 

Artikel 11 - Levering en uitvoering 

 

Wij verwerken geen bestellingen in het weekend en op nationale feestdagen. Het product moet uiterlijk 30 werkdagen na bestelling bij de klant geleverd zijn. Wanneer dit niet gebeurt, kan de klant de koop onmiddellijk ongedaan maken. Het geeft de klant echter geen recht op schadevergoeding. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken. Wanneer een product onverhoopt niet meer voorradig blijkt te zijn, zullen wij u hierover via e-mail informeren. Wij bieden u een alternatief of de bestelling van desbetreffend artikel komt te vervallen. 

  

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging 

 

De kippenrenspecialist hoeft verplichtingen tegenover de klant niet na te komen als zij gehinderd is door overmacht. Zij heeft het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. De kippenrenspecialist.nl zal u dit schriftelijk meedelen en is in geval van overmacht niet verplicht tot het uitkeren van enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan de kippenrenspecialist.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet. 

 

Artikel 13 - Betaling 

 

Na een bestelling ontvangt u een bevestiging per e-mail met daarin uw bestelling. Levering geschiedt alleen tegen vooruitbetaling. De levertijd gaat in op het moment dat de kippenrenspecialist.nl de betaling heeft ontvangen. Bij overschrijving vooraf worden de producten na ontvangst van uw betaling verstuurd of bezorgt. De kippenrenspecialist.nl blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan. 

 

Artikel 14 - Klachtenregeling 

 

Heeft u klachten of bent u ontevreden over bepaalde zaken, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

 

Artikel 15 - Geschillen 

 

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. 

 

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen 

 

Afwijkingen in teksten, kleuren, prijzen, afbeeldingen en tekeningen voorbehouden en kunnen geen aanspraak op gemaakt worden.